Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING - Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Claerhout Computer Engineering NV (hierna CCE) en Alfa Informatic NV (hierna Alfa), ongeacht strijdige bepalingen van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze voorwaarden te aanvaarden.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST -Alle aanbiedingen en offertes van CCE en Alfa zijn vrijblijvend tot aan de aanvaarding door de klant. Behoudens ander schriftelijk akkoord worden de diensten door CCE en Alfa in regie verricht tegen het geldend uurtarief. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekend terugzendt. Elke bestelling door de klant verbindt hem.

3. ANNULATIE - De annulatie van een bestelling is enkel toegestaan indien (i) de annulatie gebeurt binnen 8 dagen na plaatsing van de bestelling, en (ii) CCE en Alfa de bestelde goederen nog niet zelf heeft besteld bij haar leverancier en (iii) mits betaling van een schadevergoeding van 35% van de overeengekomen prijs.

4. LEVERING - De leveringsdata ’s zijn indicatief en binden CCE en Alfa niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. CCE en Alfa mag de levering uitstellen zolang de volledige betaling van de verschuldigde voorschotten voor de bestelde hardware en software niet is ontvangen.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT - De klant verbindt zich ertoe de nodige informatie aan CCE en Alfa te bezorgen. De klant is verantwoordelijk voor een perfecte omgeving waarin hij de producten zal gebruiken. De klant zorgt ervoor dat zijn hardware voldoet aan de minimumeisen die CCE en Alfa aangeeft om de bestelde goederen correct te kunnen laten functioneren. Hij kan instructies vragen aan CCE en Alfa doch blijft voor het uitvoeren ervan uitsluitend zelf verantwoordelijk.

De klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt. De klant zal CCE en Alfa steeds vrijwaren voor vorderingen van derden m.b.t. deze software. De klant is verantwoordelijk voor zijn hardware en voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van de gegevens, alsook voor het verzamelen van zijn gegevens en de inbreng ervan op aangepaste gegevensdragers.

6. INSTALLATIE - De klant dient de software onmiddellijk na de installatie te gebruiken met zijn gegevens. Eventuele fouten moeten onmiddellijk worden gesignaleerd na ontdekking.

7. VERPLICHTINGEN CCE -CCE en Alfa neemt de middelenverbintenis op zich om haar diensten te leveren volgens de regels van de kunst. Alle verbintenissen van CCE en Alfa zijn middelenverbintenissen. De door CCE en Alfa geleverde software wordt aan de klant geleverd ‘as is’. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd. CCE en Alfa kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor bugs, computervirussen of malware die ondanks haar inspanningen zouden voorkomen.

8. FACTURATIE –Alle door CCE en Alfa meegedeelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, en onderworpen aan indexatie.Alle facturen zijn behoudens andersluidende bepaling op de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na de verzending ervan, via overschrijving van de bankrekening van CCE en Alfa. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de betaalvoorwaarden. CCE en Alfa factureert de geleverde goederen en diensten per maand, zelfs indien zij slechts een gedeelte van de bestelling uitmaken.

9. BETALING - Ingeval van niet-betaling binnen de 15 dagen na de vervaldag zal vanaf dag 16 zonder voorafgaande ingebrekestelling door de klant een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,-€ en een maximum van 6.200,-€. De klant aanvaardt dat deze forfaitaire schadevergoeding de bijkomende schade dekt boven de verschuldigde verwijlrente en dat deze o.m. bestaat in de muntontwaarding, de immobilisatie van het kapitaal, het gemis aan cashflow, de grotere moeilijkheden voor financiering en de onkosten die moeten worden gemaakt voor de recuperatie van het tegoed. De forfaitaire schadevergoeding is niet verschuldigd indien de vertraging in betaling in hoofde van de klant gerechtvaardigd was. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle openstaande facturen en verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Elk protest conform artikel 10 zonder ernstige motivatie, geeft de klant niet het recht haar betaling te verdagen.

10. KLACHTEN - Klachten betreffende fouten in de geleverde software of gebreken aan de hardware of diensten moeten per gemotiveerde aangetekende brief aan CCE en Alfa worden bezorgd binnen de 8 dagen na levering van het product of de dienst. De klant is gehouden alle medewerking te verlenen aan het onderzoek van CCE en Alfa i.v.m. de klacht. Elk protest m.b.t. de facturen dient per gemotiveerde aangetekende brief aan CCE en Alfa te worden verzonden binnen de 8 dagen na datum van de factuur. Bij afwezigheid van tijdig protest zijn de geleverde producten en diensten, alsook de facturen definitief aanvaard en is betaling integraal verschuldigd.

11. WAARBORGEN OP DE APPLICATIE SOFTWARE – CCE en Alfa verbindt zich ertoe fouten in de programmatie die conform artikel 8 ter kennis van CCE en Alfa werden gebracht, te verbeteren gedurende een periode van 15 dagen na levering van de software. Deze verbintenis is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) De klant moet de fout kunnen reproduceren en heeft het recht daarbij hulp in te roepen van CCE en Alfa. (2) Indien de fout haar oorzaak vindt in het verkeerd gebruik van de software door de klant, zal CCE en Alfa haar tussenkomsten factureren. Ligt de fout bij het slecht functioneren van het programma, dan zal CCE en Alfa de kosten van verbetering zelf dragen (m.u.v. kosten voor disketten, portkosten, verplaatsingskosten, enz...). (3) De programma’s en instructies mogen niet door een derde of door de klant gewijzigd zijn. (4) CCE en Alfa is niet verantwoordelijk voor het niet juist functioneren van de applicatiesoftware, op hardware en/of systeemsoftware die niet door CCE en Alfa of één van haar zustervennootschappen werd geleverd. De kosten van interventies omwille van dit niet juist functioneren, zullen ten laste vallen van de klant. (5) Worden niet als fouten ten laste van CCE en Alfa aanzien: fouten ingevolge wijzigingen aangebracht door de klant of door derden aan de software zonder toestemming van CCE en Alfa, fouten veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet toegelaten gebruik of door hardware- of systeemstoring, of door storing van onderling verbonden hardware of andere systeemcomponenten alsook tekortkomingen aan de software die het gebruik ervan niet belemmeren.

12. VERANTWOORDELIJKHEID VAN CCE en ALfa - In alle gevallen waar er sprake is van het niet functioneren van de programma’s of de hardware zal de klant enkel het recht hebben de verbetering van de fouten te vragen zoals voorzien in artikel 11. Indien CCE en Alfa na meerdere pogingen er niet in slaagt de programma’s te laten functioneren volgens de specificaties, zal de klant het recht hebben op schadeloosstelling voor de schade die hij werkelijk geleden heeft en die hij bewijst doch beperkt volgens de hierna vermelde bepalingen.

(1) CCE en Alfa zijn niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het niet functioneren van een programma gedurende de testperiode en tijdens de herstelperiode. (2) Behoudens in geval van bedrog kan CCE en Alfa niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (grove) fout of nalatigheid van haar of haar aangestelden in de uitvoering van de bestelling. (3) CCE en Alfa zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade (zoals o.a. winstderving, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CCE en Alfa of een aangestelde). (4) De totale aansprakelijkheid van CCE en Alfa, ongeacht het voorwerp of de oorzaak ervan, zij het contractueel of extra contractueel, zal bovendien nooit meer bedragen dan maximum 10% van de contractuele verkoopprijs van het product of de dienst die de schade heeft veroorzaakt. (5) Indien CCE of Alfa beroep doet op externe leveranciers, aanvaardt CCE en Alfa geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid aanvaard door deze externe leveranciers voor hun producten of diensten.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Alle bestelde hardware blijft eigendom van CCE en Alfa tot aan de volledige betaling van de koopprijs door de klant. CCE/Alfa heeft het recht om haar facturen ter griffie van de rechtbank neer te leggen om haar voorrecht als onbetaalde verkoper te behouden. Het gebruik van de software en de hardware worden slechts toegestaan onder de opschortende voorwaarde van de volledige betaling door de klant van de overeengekomen prijzen. Het risico gaat echter over op de klant vanaf de levering van de goederen. Tot aan de integrale vereffening van de factuur, kunnen goederen na eenvoudig verzoek door CCE/Alfa teruggenomen worden zonder schadevergoeding voor de klant.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - Onder Intellectuele Eigendomsrechten (hierna IE rechten) wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (geregistreerd of niet), waaronder auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ontwikkelde systemen, analyses, programma’s, werkmethoden, toegepaste procedures, programmatie technieken evenals alle knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, halfgeleiders enz.

De klant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle IE rechten desgevallend verbonden aan de geleverde software toebehoren aan CCE en Alfa of een derde waarmee CCE of Alfa een overeenkomst heeft afgesloten en (2) dat de klant geen zeggenschap verwerft over deze rechten. De klant ontvangt enkel een gebruikslicentie zoals omschreven in de overeenkomst. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren. De klant zal de IE rechten van CCE en Alfa te allen tijde respecteren en beschermen. De klant zal CCE/Alfa onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden waarvan hij kennis neemt.

Indien de klant zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CCE of Alfa geleverde software overdraagt op andere systemen, dan zal de klant aan CCE of Alfa per inbreuk een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het hoogste van volgende bedragen: ofwel de oorspronkelijke door CCE/Alfa aangerekende prijs verhoogd met 25% of, de gangbare prijs bij CCE/Alfa voor het gebruik van deze software op het moment van de inbreuk.

15. WANPRESTATIE KLANT - Ingeval van een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 14 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft CCE en Alfa het recht om ofwel (1) de overeenkomst onmiddellijk te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Ingeval van ontbinding of beëindiging van overeenkomst ten laste van de klant, zal de klant de volledige betaling van de vastgestelde prijs van alle bestelde goederen en diensten verschuldigd zijn. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie van de klant.

16. ONDEELBAARHEID EN SOLIDARITEIT. - De klant blijft solidair en ondeelbaar gehouden voor alle betalingen en alle verbintenissen, zelfs als de klant gevraagd heeft aan iemand anders te factureren.

17. VEILIGHEID - De klant dient in te staan voor de veiligheid van het systeem door het nemen van een fysieke kopie van de programma’s en de gegevens en deze afzonderlijk te bewaren. CCE en Alfa zijn niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan data, zelfs al is dit verlies of deze schade te wijten aan een fout of nalatigheid van CCE of Alfa of haar medewerkers.

18. GEHEIMHOUDING - Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

19. AFWERVING - De klant verbindt zich ertoe om gedurende de samenwerking tussen partijen en tot 2 jaar na de beëindiging ervan geen medewerkers of personeelsleden van CCE of een met haar verbonden vennootschap te zullen aanwerven, of opdrachten aan hem toe te vertrouwen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. Ingeval de klant een inbreuk pleegt op deze verbintenis, dan zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan CCE gelijk aan 2 maal het bruto jaarsalaris van het aangeworven of betreffende personeelslid of medewerker dat door CCE of de verbonden vennootschap werd betaald voorafgaand aan zijn aanwerving door de klant. CCE behoudt zich evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.

20. REFERENTIE - De klant geeft zijn toestemming aan CCE om hem als referentie op te nemen op de website van CCE alsook voor andere publiciteit.

21. OVERMACHT - Overmacht situaties zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover CCE of Alfa geen controle heeft, bevrijden CCE en Alfa van haar verbintenissen, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

22. NIETIGHEID - Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen CCE/Alfa en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

23. RECHTSBEVOEGDHEID - Dit contract valt onder de Belgische wetgeving. Elk geschil betreffende de overeenkomst of deze voorwaarden zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.